หลาย ๆ ครั้ง ผมเคยไปเจอปัญหาว่า…

บางโรงงานมีการโปรโมทหัวหน้าขึ้นมา โดยพิจารณาจากอายุงานเป็นหลัก ซึ่งอาจเกิดมาจากข้อจากัดต่าง ๆ กันไป เช่น

✔ ไม่มีตัวเลือกมากนัก

✔ ที่มีอยู่ระดับฝีมือเฉลี่ยก็พอ ๆ กัน

✔ ไม่มีดาวเด่น มีแต่ดาวใกล้ดับ บางครั้งปัญหานี้ก็เกิดจาก

✔ ขาดระบบการบริหารสายความก้าวหน้า

✔ ไม่มีการบริหารตาแหน่งงานที่เป็นระบบ ชัดเจน

บางครั้งปัญหานี้ก็เกิดจาก

✔ ขาดระบบการบริหารสายความก้าวหน้า

✔ ไม่มีการบริหารตาแหน่งงานที่เป็นระบบ ชัดเจ

หัวหน้าที่ขึ้นมาจากการโปรโมท โดยผ่านการพิจารณาเรื่องอายุงาน

✔ สิ่งที่เขามี คือทักษะในการใช้ มือทา

✔ สิ่งที่เขาขาด คือทักษะในการใช้ หัวคิด

✔ สิ่งที่เขาเครียด คือทักษะในการใช้ หัวใจ


แน่นอนว่าเขาจะเป็นหัวหน้าที่ทางานเก่ง แก้ปัญหางานเชิงเทคนิคเก่ง แก้ปัญหาเครื่องจักรเก่ง แก้ปัญหาหน้างานได้ สนิทสนมกับพนักงานระดับล่าง จนถึงขั้นเรียกกูมรึงได้


แต่บ่อยครั้ง เขาเหล่านี้ อาจ

✔ บริหารจัดการไม่ค่อยเป็น

✔ วางแผนงานไม่ค่อยได้

✔ ควบคุม กากับ หรือดูแลใจคนไม่ได้

✔ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นไม่ค่อยเนียน

✔ แก้ปัญหาแบบเป็นระบบไม่ค่อยถนัด

✔ ขาดไอเดียในการ Improvement

✔ ขาดมุมมอง การคิด และการทาเชิงกลยุทธ์

Follow us: