หลักคิดและเหตุผล :

มาตรฐาน ISO ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลค่อนข้างมาก และทรัพยากรบุคคลก็มีผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์กรอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้น การออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO และตรงกับความคาดหวังของผู้บริหารองค์กร จึงเป็นสิ่งที่นักบริหารงานบุคคลพึงรู้ เข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ได้ในองค์กร

หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับทีมงานที่รับผิดชอบในการดูแล จัดทำ และ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ตามมาตรฐาน ISO โดยเฉพาะ มีวัตถุประสงค์เป้าหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบอยู่แล้ว สามารถดำเนินการจัดทำระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียบง่าย สอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐาน และสอดแทรกเรื่องการปรับปรุงพัฒนาและยกระดับของระบบการจัดการ โดยใช้วิธีการฝึกอบรมผสมผสานกับการแนะนำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับการยกกรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์กับองค์กรแ

  วัตถุประสงค์และคุณประโยชน์ของการเรียนรู้ :

ประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรม

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของ ISO
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล
 3. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

หัวข้อการบรรยายและการเรียนรู้ :

 • ข้อกำหนด ISO ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แนวคิดและหลักการในการออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การกำหนดความสามารถที่จำเป็น
 • การจัดทำ Smart Job Description
 • การกำหนด Job Specification
 • การจัดทำ Training Needs
 • การวางแผนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรประจำปี
 • การประเมินความสามารถของบุคลากร
 • การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
 • เครื่องมืออื่น ๆ ในการพัฒนาบุคลากร
 • ทบทวน CAR หรือ NC ที่พบบ่อย ๆ จากการตรวจประเมิน

 กลุ่มเป้าหมาย :

 • บุคลากรด้าน HRM & HRD

 รูปแบบการฝึกอบรม :

 • ระยะเวลารวม 1 วัน (6 ชั่วโมง)
 • บรรยาย และกิจกรรม Workshops

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อ. นุกูล ทะนวนรัมย์

วิทยากร / ที่ปรึกษา
081-400-3954

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด