หลักคิดและเหตุผล :

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีทักษะ มีความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ ถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร

โลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารและพัฒนาคนจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะคนเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร หลายองค์กรจึงหันมาให้ความสนใจในการยกระดับการบริหารและพัฒนาคนสำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

หลักสูตรนี้จึงเน้นและให้ความสำคัญกับแนวความคิดที่ดี บวกกับการแชร์ประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงในการเป็นหัวหน้างาน ที่ต้องดูแลและบริหารคน ด้วยเครื่องมือของระบบงาน HR โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม

 • เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญในการพัฒนาคนของตนเอง
 • สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในการบริหารคนของระบบงาน HR ได้
 • ปรับปรุงเครื่องมือการบริหารคนให้เป็นแบบ Easy ได้
 • ประสานงานกับ HR เพื่อการปรับปรุงระบบการพัฒนาคนให้ดีขึ้นได้
 • ดำเนินการเพื่อรองรับทิศทางและนโยบายในการบริหารคนจากผู้บริหารได้

จุดเด่นของหลักสูตร :

 1. เรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อกระตุ้นประสิทธิภาพในการเรียนรู้และความสนใจของผู้เรียน
 2. ใช้กรณีศึกษาจริงขององค์กรเพื่อประโยชน์ในการประยุกต์ใช้หลังการฝึกอบรม
 3. เชื่อมโยงเนื้อหากับชีวิตประจำวันของผู้เรียนเพื่อง่ายต่อการเข้าใจและการจดจำ
 4. ใช้การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
 5. ใช้เกมส์ประกอบการเรียนรู้ เพื่อความเพลิดเพลินและความไม่น่าเบื่อ
 6. เน้นทั้งวิธีคิด หลักคิด และเครื่องมือสำหรับการประยุกต์ใช้ (Tools)

หัวข้อการบรรยายและการเรียนรู้ :

 • ธุรกิจกับการแข่งขันในยุคปัจจุบัน
 • ภาพรวมของกระบวนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • การพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ (Modern HRD: Human Resource Development)
 • ความสำคัญของการบริหารและพัฒนาคน เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
 • บทบาท หน้าที่ของหัวหน้างานในการบริหารและการพัฒนาคน
 • ความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันระหว่างหัวหน้างานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ภาวะผู้นำที่จำเป็นและสำคัญในการบริหารคน
 • เทคนิคการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างนัก HR มืออาชีพ
 • กิจกรรมถามตอบ
 • สรุปบทเรียนหลังการเรียนรู้
 • มอบหมายงาน

กลุ่มเป้าหมาย :

 • หัวหน้างาน
 • ผู้จัดการ

รูปแบบการฝึกอบรม :

 • ระยะเวลารวม 1 วัน (6 ชั่วโมง)
 • บรรยาย และกิจกรรม Workshops

รูปแบบการประเมินผล ระยะสั้นและระยะยาว (ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง) :

 • ประเมินจากการทำ Workshop
 • ประเมินจากความก้าวหน้าของระบบงาน HR ตามแผนงานที่ผู้บริหารวางไว้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อ. นุกูล ทะนวนรัมย์

วิทยากร / ที่ปรึกษา
081-400-3954

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด