หลักคิดและเหตุผล

“สินค้าหรือบริการที่ดี มีคุณภาพ ล้วนเกิดจากการสร้างสรรค์ของกลุ่มคนที่ดีและมีคุณภาพ”

คน โดยเฉพาะ “คนที่เป็นหัวหน้าคน” ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ แต่การที่เราจะไปถึงยังจุดนั้นได้ คนในองค์กรก็ต้องมีวิธีคิดและวิธีการทำงานแบบมืออาชีพเสียก่อน เป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Professional Leader) ไม่ใช่แค่ มีอาชีพทำงาน

โปรแกรมนี้จึงเน้นและให้ความสำคัญกับกรอบความคิดหรือวิธีคิด (Mindset) ที่ดีงาม ซึ่งจะตามมาด้วยหลักปฏิบัติที่ดีในการทำงาน การบริหารงาน การบริหารคน การบริหารทีม

การประสานงานร่วมกับหน่วยงานและบุคคลอื่น ๆ แบบมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

 • คุณสมบัติของหัวหน้ามืออาชีพ
 • การบริหารกระบวนการทำงานเชิงกลยุทธ์
 • การวางแผนงานและการควบคุมงาน
 • การบริหารคน
 • การบริหารความแตกต่างของลูกน้อง
 • การออกแบบระบบการประเมินผลงานอย่างถูกต้องและตรงกับแต่ละตำแหน่งงาน
 • ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ (Turnkey Training)
 • ทักษะในการเป็นพี่เลี้ยง การให้คำปรึกษา และการให้คำแนะนำ
 • เทคนิคการโน้มน้าว การเสริมแรงเชิงบวก
 • ทักษะในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์และคุณประโยชน์ของโปรแกรม

ประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรม

 • มีทักษะแบบมืออาชีพ ทั้งเรื่องการบริหารงาน และ
 • การบริหารคน คนที่มีความแตกต่างกัน
 • ใช้หรือบริหารลูกน้องแต่ละประเภทได้อย่างถูกจริต
 • มีทักษะในการบริหารเป้าหมายให้บรรลุ
 • วางแผนเชิงกลยุทธ์เป็น
 • มีทักษะในการสอนงานและการแนะนำงาน
 • มีทักษะในการให้คำปรึกษากับลูกทีม
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหางาน คิดเป็น แก้ไขอย่างเป็นระบบได้
 • มีทายาท มีคนช่วยสนับสนุนงานในอนาคต
 • ประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ต่อองค์กร

 • ได้นักบริหารเชิงกลยุทธ์มาเสริมทีมบริหาร
 • ปัญหาลดลง, Cost of poor quality ลดลง
 • ความเชื่อมั่นและความไว้ใจจากลูกค้าดีขึ้น
 • ขวัญและกำลังใจของระดับหัวหน้างานดีขึ้น
 • ได้ทีมงานที่มี DNA และมีทิศทางเดียวกัน
 • กระบวนการภายในปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
 • ลดข้อกังขาเรื่องการโปรโมทคนเก่งและคนดี
 • ระบบ Performance based Pay ชัดเจนยิ่งขึ้น
 • ระบบ Career Path ใช้งานได้จริงมากยิ่งขึ้น
 • ระบบ Succession Plan มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • วัฒนธรรม “เติบโตด้วยความสามารถ” จะเกิดขึ้น
 • ได้หัวหน้างานสำหรับอนาคต ไม่ใช่สำหรับอดีต

จุดเด่นของโปรแกรม

 1. เรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อกระตุ้นประสิทธิภาพในการเรียนรู้และความสนใจของผู้เรียน
 2. ใช้กรณีศึกษาจริงขององค์กรเพื่อประโยชน์ในการประยุกต์ใช้หลังการฝึกอบรม
 3. เชื่อมโยงเนื้อหากับประสบการณ์จริงของผู้เรียน เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ จดจำ และนำไปใช้
 4. ใช้การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
 5. เน้นทั้งวิธีคิด หลักคิด และเครื่องมือสำหรับการประยุกต์ใช้ (Tools)
 6. มีกระบวนการ Scan พัฒนา โค้ชชิ่ง และการติดตามผลแบบรายบุคคล

หัวข้อการบรรยายและการเรียนรู้

 • คุณสมบัติของหัวหน้างานมืออาชีพ
 • การบริหารกระบวนการทำงานเชิงกลยุทธ์
 • การบริหารคน การบริหารความแตกต่างของลูกน้อง
 • การออกแบบระบบการประเมินผลงาน
 • ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
 • ทักษะในการเป็นพี่เลี้ยง การให้คำปรึกษา และการให้คำแนะนำ
 • เทคนิคการโน้มน้าว การเสริมแรงเชิงบวก
 • ทักษะในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

กลุ่มเป้าหมาย

 • หัวหน้างาน

รูปแบบการฝึกอบรมและการเรียนรู้

 • ระยะเวลารวม 5 วัน (30 ชั่วโมง)
 • บรรยาย โค้ชชิ่ง และกิจกรรม Workshops

รูปแบบการประเมินผล ระยะสั้นและระยะยาว (ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง)

 • ประเมินจากการสังเกตระหว่างเข้าร่วมโปรแกรม
 • ประเมินจากคะแนน Self-Assessment / HRM & HRD
 • ประเมินจากจำนวนปัญหาที่ลดลง
 • ประเมินจากผลความสำเร็จของเป้าหมายงาน
 • ประเมินจากบรรยากาศในการทำงานของทีม

โปรแกรมการเรียนรู้

ครั้งที่ หัวข้อการเรียนรู้ เป้าหมาย

ครั้งที่ 1

หัวหน้างานมืออาชีพ

 • ธุรกิจในยุค Red Ocean
 • การบริหารธุรกิจสมัยใหม่
 • ความจำเป็นในการพัฒนาหัวหน้างาน
 • คุณสมบัติของหัวหน้ามืออาชีพ
 • การบริหารเป้าหมาย
 • การวางแผนงาน
 • การจัดลำดับความสำคัญของงาน
 • การกระจายงาน
 • ฝึกปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาในโปรแกรมนี้มีแนวคิด มีความเข้าใจ เห็นความสำคัญของบทบาท การเป็นหัวหน้างานที่ดีมีทักษะที่จำเป็นในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ

ครั้งที่ 2

การบริหารกระบวนการทำงานเชิงกลยุทธ์

 • การสื่อสารนโยบาย
 • การสื่อสารเป้าหมายงาน
 • การบริหารเป้าหมายงาน
 • การกระจายเป้าหมายงาน
 • Turtle Diagram เพื่อการควบคุมงาน
 • การวิเคราะห์และการจัดทำ Action Plan ด้วย GROWTH Model
 • ฝึกปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาในโปรแกรมนี้บริหารเป้าหมายงานได้วิเคราะห์ที่มาของปัญหาได้ควบคุมงานได้เขียน Action Plan ได้

ครั้งที่ 3

การบริหารทีม

 • ธรรมชาติของคน
 • ความแตกต่างของคน
 • การ Scan พฤติกรรมของคน ตามหลักสัตว์ 4 ทิศ
 • การบริหารคน การมอบหมายงาน การสื่อสาร ให้ตรงจริตกับคนแต่ละประเภท
 • ฝึกปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาในโปรแกรมนี้เข้าใจธรรมชาติของคนเข้าใจจริตของคนแต่ละประเภทบริหารคนได้อย่างถูกจริต

ครั้งที่ 4

ทักษะการสอนงาน

 • คุณสมบัติผู้สอนที่ดี
 • การออกแบบหลักสูตรที่ชัดเจน
 • การกำหนดเป้าหมายหลักสูตร
 • การจัดทำสื่อการสอน
 • การออกแบบระบบการประเมินผล
 • ฝึกปฏิบัติ
 • ทดลองสอน

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาในโปรแกรมนี้มีทักษะในการสอนงานสอนงานได้ สอนงานเป็นพัฒนาลูกทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ครั้งที่ 5

ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและ ทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

ทักษะการเป็นพี่เลี้ยง

 • ความสำคัญของพี่เลี้ยง
 • เทคนิคการให้ข้อมูลเชิงบวก
 • ทักษะการฟัง
 • ทักษะการโค้ชชิ่ง
 • ฝึกปฏิบัติ

ทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

 • การแก้ไขเบื้องต้น
 • การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
 • การกำหนดทางเลือกในการแก้ไข
 • การมอบหมายแบบ 3W
 • การติดตามผลหลังการแก้ไข
 • การกำหนดมาตรฐานหลังการแก้ไข
 • ฝึกปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาในโปรแกรมนี้มีทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงเสริมสร้างศักยถาพของทีมเสริมสร้างความสัมพันธ์ผลักดันเป้าหมายงานผ่านการเป็นพี่เลี้ยงได้ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้ถูกต้องลดการเกิดซ้ำของปัญหา ลดต้นทุนที่สูญเปล่าให้กับองค์กร

หมายเหตุ

ทุก ๆ ครั้งของการเรียนการสอน จะมีการมอบหมายงาน หรือมอบหมายโครงการพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาในโปรแกรมนี้ ได้นำความรู้ แนวคิด หลักการ และประสบการณ์ จากการเรียนการสอน ไปทดลองประยุกต์ใช้งานจนเกิดเป็นทักษะติดตัวเพื่อความยั่งยืนในการพัฒนางานและการพัฒนาองค์กรต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อ. นุกูล ทะนวนรัมย์

วิทยากร / ที่ปรึกษา
081-400-3954

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด