แนวความคิดในการพัฒนาหัวหน้างาน

“เพราะเป็นทั้งหัวคิด และเป็นทั้งหน้านำ” การพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ ในการเป็นหัวหน้าที่ดีนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญ

สำหรับหัวหน้างานหรือผู้จัดการในแต่ละวันนั้นล้วนมีเรื่องราวเข้ามาให้ต้องรับรู้ ต้องคิด ต้องตัดสินใจ ต้องบริหารจัดการ ทั้งงานประจำที่ต้องปฏิบัติ ทั้งงานที่เป็นงานพิเศษ เช่น งานโครงการ รวมถึง ปัญหางาน ปัญหาคน ที่ต้องดำเนินการแก้ไขให้หมดสิ้นไปในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์

ดังนั้น ทักษะในการบริหารจัดการงาน การบริหารคน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้หัวหน้างานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างบรรลุเป้าหมายที่องค์กรคาดหวัง ไม่ว่าจะเป็น ทักษะในการวางแผนงาน เทคนิคในการบริหารเป้าหมาย การบริหารงานโครงการ การบริหารงานประจำวัน การจัดลำดับความสำคัญของงาน การสอนงาน การโคชชิ่ง การตรวจสอบและการติดตามงานจากผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งหมดนี้ก็คือ ทักษะในการบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดีของหัวหน้างานหรือผู้จัดการยุคใหม่
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีทักษะในการบริหารเป้าหมายงาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม­ มีทักษะในการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้เทคนิค เครื่องมือ และวิธีการต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้เทคนิค วิธีการ และ ทักษะในการนำทีมงาน
 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถบริหารคน 4 ทิศ 4 เหล่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย

ส่วนที่ 1: ความสำคัญของการบริหารจัดการ

 • ทำไมต้องจัดการ ทำไมต้องบริหาร
 • POSCoRB กับการบริหารจัดการ
 • หัวหน้างานต้องบริหารอะไร จัดการอะไร

ส่วนที่ 2: คุณสมบัติ และบทบาทของหัวหน้างานยุคใหม่

 • คุณสมบัติของนักบริหารจัดการที่ดี
 • การบริหารจัดการเป้าหมายงานและเป้าหมายองค์กร
 • ความสำคัญของ PQCDSS กับการบริหารจัดการ
 • การวิเคราะห์ ควบคุม และการบริหารจัดการ 7M 1E

ส่วนที่ 3: การวางแผนงานและการจัดลำดับความสำคัญของงาน

 • การลำดับความสำคัญของงาน
 • การกระจายงาน
 • การบริหารเวลา

ส่วนที่ 4: การบริหารคน

 • จิตวิทยา วิชาที่ว่าด้วยการบริหารจิตใจคน
 • ธรรมชาติของคนแต่ละประเภท
 • การบริหารคนแต่ละประเภท (สัตว์ 4 ทิศ)
 • การบริหารลูกน้องแต่ละระดับ (บัว 4 เหล่า)
 • ลูกน้องหมดไฟ เอายังไงดี
 • การจูงใจให้พนักงานพัฒนาตนเอง ด้วยระบบ Performance Management System
 • สรุปและอภิปรายร่วมในประเด็น “ผู้นำยอดเยี่ยม”

กิจกรรรมและ Workshop สำหรับการฝึกอบรม

Workshop ผลที่คาดว่าจะได้รับ

Workshop 1 : วิเคราะห์กระบวนการ 7M 1E

 • วิทยากรอธิบายแนวทางการดำเนินการ
 • ผู้เข้าอบรมอภิปรายและนำเสนอ

 • ความเข้าใจในรายละเอียดและหัวใจสำคัญของสิ่งที่ต้องบริหารจัดการ
 • ได้แนวทางในการนำไปใช้ในการทำงาน

Workshop 2 : การจัดลำดับความสำคัญของงาน

 • วิทยากรอธิบายแนวทางการดำเนินการ
 • ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์แนวทางในการวางแผนงาน

 • ทักษะในการวางแผนงานและการจัดลำดับความสำคัญของงาน
 • ทราบเทคนิคในการกระจายงานประเภทต่าง ๆ

Workshop 3: การ Scan คน

 • วิทยากรอธิบายแนวทางการ Scan
 • ผู้เข้าอบรมฝึก Scan และนำเสนอ 

 • ทักษะในการอ่านคนและการบริหารคนให้ถูกกับจริตของคนแต่ละประเภท

Workshop 4: ระดมความคิด “หัวหน้ายอดเยี่ยม”

 • วิทยากรอธิบายสรุปการเรียนรู้
 • กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมช่วยกันนำเสนอคุณสมบัติที่ดีของหัวหน้างาน

 • ผู้เข้าอบรมจดจำถึงคุณสมบัติที่ดีของหัวหน้างาน และนำไปใช้เตือนตัวเองในการทำงานได้

กลุ่มเป้าหมาย

 1. หัวหน้างาน
 2. ผู้จัดการ

รูปแบบการฝึกอบรม

 • ระยะเวลารวม 2 วัน (12 ชั่วโมง)
 • บรรยาย และกิจกรรม Workshops

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อ. นุกูล ทะนวนรัมย์

วิทยากร / ที่ปรึกษา
081-400-3954

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด