FM Master Services

ให้บริการ ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร ออกแบบและการวางแผนโครงการพัฒนาหัวหน้างานทุกระดับในโรงงานอย่างเป็น Solutions ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะได้หัวหน้างานที่ใช่สำหรับปัจจุบันและสำหรับอนาคตทางธุรกิจขององค์กร ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา การพัฒนาระบบงาน การพัฒนาบุคลากรและหัวหน้างานในงานอุตสาหกรรม อย่างเป็น Solutions

HRM – HRD

บริการฝึกอบรมและพัฒนาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ ออกแบบเนื้อหาและวิธีการให้เหมาะสมกับความต้องการหรือปัญหาและข้อจำกัดของแต่ละองค์กร

ornament1

Professional Leader

พัฒนาการด้านภาวะผู้นำ เพื่อให้ได้ผู้นำในองค์กรในแต่ละด้าน ปลุกพลังสร้างความสาเร็จ การเป็นหัวหน้างานที่ดีของลูกน้องในองค์กร

ornament1

Business  Consulting

ให้คำปรึกษา ด้านกลยุทธ์การบริหารงาน การบริหารคน  ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ความต้องการหรือปัญหาและข้อจำกัด ตามความต้องการ

ornament1

International Standard

ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร  ออกแบบและการวางแผนโครงการพัฒนาหัวหน้างานทุกระดับในโรงงานอย่างเป็น Solutions

ornament1